Skip to content

Een STERK verhaal…..

Deelnemer: “Ik denk dat ‘Een sterk verhaal’ mij ook de moed heeft gegeven om na te denken over de toekomst.”  

 Een Sterk Verhaal is een verhalende interventie die mensen met persoonlijkheidsproblematiek de mogelijkheid biedt om op een gepersonaliseerde wijze te werken aan persoonlijk herstel. Deelnemers schrijven op gestructureerde wijze hun levensverhaal in de vorm van een drieluik. Ze richten hun blik (1) op het verleden, (2) op een belangrijk kantel- of keerpunt in hun leven en (3) op het heden en hun toekomst. Deelnemers schrijven verhalen over hun leven aan de hand van een werkboek met concrete schrijfopdrachten. Ze delen deze verhalen tijdens de sessies en zetten ze in een digitaal boekformat, eventueel met beeldmateriaal. Dit resulteert in een gedrukt levensboek dat deelnemers bij de laatste sessie ontvangen. 

De interventie wordt gedurende 12 weken aangeboden aan een groep van maximaal 12 deelnemers met 2 begeleiders, maar kan ook individueel worden gegeven. Per week is er 1 uur huiswerk en een sessie van 1,5 uur. Begeleiders zijn gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, verpleegkundigen, sociotherapeuten, ervaringsdeskundigen en/of biografisch coaches met ervaring in de GGZ. De toolkit bestaat uit een implementatiehandleiding, een train-de-trainer, een handleiding voor behandelaren, een werkboek voor deelnemers en een digitaal platform voor het maken van het levensboek. 

In een participatief designonderzoek is de expertise van professionals in de GGZ, praktijkkennis vanuit biografische coaching, levens- en behandelervaring van mensen met persoonlijkheidsproblematiek samengebracht met kennis en methodiek vanuit de wetenschap. In een haalbaarheidsstudie evalueerden behandelaren en deelnemers de interventie zeer positief. Deelnemers vinden de interventie een belangrijke aanvulling op bestaand behandelaanbod. Ze waarderen de duidelijke structuur en geven aan hoe ze door het schrijven en delen van hun verhaal begrip krijgen voor zichzelf en weer verder kunnen. Een effectiviteitsonderzoek liet betekenisvolle effecten zien op persoonlijk herstel.  

  • De interventie is ontwikkeld en onderzocht door Scelta (TopGGz erkend expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek van GGNet), het StoryLab (expertise centrum voor geestelijke gezondheid en verhalen van de Universiteit Twente) en de LevensStudio (biografische werkplaats). Momenteel wordt de inteventie doorontwikkeld met een implementatiesubsidie van ZonMW. Het Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen organiseert jaarlijks een train-de-trainer in Een Sterk Verhaal.  In 2024 zal dit op 12 april en 18 oktober plaats vinden.   Een Sterk Verhaal | Radboud Universiteit (rcsw.nl) 

 Scelta Apeldoorn Deeltijd en Programma 1 hebben ruimte voor start behandelingen: 

 De driedaagse Compassiegerichte deeltijd biedt psychotherapeutische behandeling voor een brede groep mensen met persoonlijkheids-problematiek die onvoldoende baat hebben bij ambulante behandeling. Vanuit de dialectische gedragstherapie worden vaardigheden geleerd en vanuit een schemagerichte en een compassiegerichte benadering nieuwe inzichten opgedaan. Ook komen de thema’s aanbod ‘Persoonlijkheid en Trauma’ en ‘Tevredenheid en Welbevinden’. Deelname aan het programma brengt veelal een belangrijke positieve verandering teweeg m.b.t. het eigen levenspad.

Programma 1 biedt klinische behandeling gebaseerd op Dialectische Gedragstherapie waarin mensen met persoonlijkheidsproblematiek kunnen oefenen met emotieregulatie- en impulsregulatievaardigheden en kunnen bouwen aan een realistischer en positiever zelfbeeld. Het contact in leefgroep en therapie vormt een belangrijke corrigerende ervaring waarin compassie kan worden ervaren vanuit de ander, en voor de ander en voor zichzelf.

Programma Persoonlijkheid en Trauma biedt dagklinische behandeling gebaseerd op de methodiek van Janina Fisher en Pat Ogden. Het betreft een combinatie van sensorimotor psychotherapie en behandeling gericht op vervreemding van het zelf zoals gezien wordt bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen en complexe PTSS. In dit programma staan we stil bij de neurobiologische achtergrond van traumatisering om beter te kunnen begrijpen wat er in het lichaam gebeurt. In psychotherapie wordt gewerkt aan het leren omgaan met de gevolgen van hechtingstrauma en het werken aan integratie. Het doel van behandeling is een betere kwaliteit van leven door te leren leven in het hier en nu zonder steeds te worden overgenomen door oude overlevingsmechanismen.   

 Momenteel bestaat er geen wachttijd. De formele wachttijd zoals deze op de website staat aangegeven geeft een vertekend beeld doordat de tijd tussen intake en start behandeling soms door andere factoren, ook afhankelijk van de patiënt, langer wordt. Je kunt bij vragen of twijfel over een aanmelding altijd overleggen met onze collega-intakers van Scelta (088-933 2670) of mailen naar eensterkverhaal@ggnet.nl. We denken graag met je mee.

 Namens de Deeltijd en Programma 1, Silvia Pol

Klik hier voor een info flyer over het “een Sterk Verhaal” programma